70% Girls sweet hoti hein.

70% Girls sweet hoti
hein.
75% Beautiful,
85% Intelligent,
90% Masoom,
And
100% Piyari hoti
heni,
KUl mila kar.
70+75+85+90+
100=Sab ki sab 420
hoti hein.,.;-(

Advertisement