Åy khüdå Hamaray rishtè mè küch èsi bååt hö,

Åy khüdå Hamaray rishtè mè küch èsi bååt hö,
Måin söchü üs kö ör wö mèrè påss hö,
Mèri sårì khüshiyå mìl jåiñy üs kö,
ÉK Låmhy kö ßhè ågr wö üdåås ho

Advertisement