jinhen sikhane mein ulfat bare zamane lage

jinhen sikhane mein ulfat bare zamane lage

zara khule tu wo mujh se badan churane lage

dikha ke khak kya us ne apna aks e badan

khatoot us ke badan ke boht satane lage

Advertisement