Jis ko Allah shukar ki tofeeq ata kar de

….. Nice words….. …
Jis ko Allah ne dua ki tofeeq di ho… …
Wo qabooliat se mehroom nahi reh sakta… …
Jise Allah astaghfaar ki tofeeq de… …
wo maghfirat se mehroom nahi reh sakta… …
Aur… …
Jis ko Allah shukar ki tofeeq ata kar de… …
wo naimat se mehroom nahi reh sakta….

Advertisement