marasam torne par khush nahi tha

marasam torne par khush nahi tha

nai rah jorne par khush nahi tha

ye is ki koi majbori thi warna

wo mujh ko chorne par khush ni tha

Good AfterNoon……

Advertisement