*NURSURY K STUDENT ne

*NURSURY K STUDENT ne
Exam sheet pe SUSU kar dia.
Teacher: GADHE ye kya kia..* *
STUDENT.- miss, Ap ne hi kaha tha,
pehle jo araha hai wohi karo,

Advertisement