"Qabool Hai!" :

Chand alfaaz aap ki poori zindagi tabah kar saktay hain.
Jaisay k,
“Qabool Hai!”
“Qabool Hai!”
“Qabool Hai!” :

Advertisement