Sàbàb Jùdài kà kùçh tö zrà btàè mùjhy.

Sàbàb Jùdài kà kùçh tö zrà btàè mùjhy.
Phir is k bàd dil jåñ se stàé mujhy.
Chalò ye màañ liyà k u$e ñhi fürsàt.
Ye làzmi to ñhi k ”BHOL,, jae Mujhy.

Advertisement