sukoon k din se faraghat ki raat se bhi gay

sukoon k din se faraghat ki raat se bhi gay

tugay ganwa k bhari qayenat se bhi gay

Advertisement