Us ko khabar nahin ke main uska nahin raha,

Us ko khabar nahin ke main uska nahin raha,
Kis khush’fehmi main baghaawat kare koi..

Advertisement